Penningmeester gezocht

Wij hebben in een e-mail die aan alle leden verstuurd is, evenals tijdens de bijeenkomst in Breskens, een oproep gedaan voor de functie van penningmeester van onze vereniging. Peter Bos gaat deze functie, na een periode van 6 jaar, in april volgend jaar neerleggen. Helaas hebben zich tot op heden nog geen kandidaten gemeld.

Een vereniging kan niet functioneren zonder bestuur. Ikzelf ben vorig jaar april aangetreden als voorzitter, evenals Sander van Oudenaaren die nu de PR voor zijn rekening neemt. In april van dit jaar is Wim Andriesse toegetreden tot het bestuur. Hij houdt zich bezig met regionale contacten en private beheerders.

Wij zijn nu op zoek naar een opvolger van Peter, die zich wil ontfermen over de financiën van de vereniging en de activiteiten die daarbij horen. Bij dezen een oproep om contact met ons op te nemen wanneer je bereid bent om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het functioneren van de vereniging. De werkzaamheden beslaan een paar uur per week en het bestuur vergadert 3 á 4 keer per jaar.

Het kan toch niet waar zijn dat wij met een ledenbestand van meer dan 400 personen niet een geschikte kandidaat in ons midden hebben en dan onze toevlucht moeten zoeken in het uitbesteden van het financieel beheer aan een administratiekantoor? Ga eens bij jezelf te rade en laat wat van je horen! Voor nadere inlichtingen kun je via onderstaande contactformulieren contact opnemen met Peter of mijzelf.

Graag zouden we in het bestuur ook weer een vertegenwoordigster van onze vrouwelijke leden verwelkomen, omdat ook Ine Wielenga in april terugtreedt uit het bestuur.

Johan Bol, voorzitter

Update: Inmiddels heeft de vereniging sinds de algemene ledenvergadering van 9 april 2016 jl. een nieuwe penningmeester. Evert Ligtermoet zal deze taak komende tijd vervullen. Tevens zal Yvonne Kiers de ledenadministratie op zich nemen.