Open brief aan Rijkswaterstaat: gang van zaken rondom (visie op) monumentale vuurtorens

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) heeft als belangrijkste doelstelling het leveren van een bijdrage aan het behoud van het maritieme erfgoed in Nederland, waaronder vuurtorens. Daarnaast streven wij naar het bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld.

Vanuit deze optiek hebben wij ons, na de geconstateerde problematiek bij de ‘Lange Jaap’, gemeld als gesprekspartner voor de te formuleren beleidsvisie van Rijkswaterstaat (RWS) met betrekking tot de monumentale vuurtorens. Wij hebben moeten constateren dat de openheid in communicatie daarbij te wensen overlaat, dat van onze expertise op het gebied van nautisch erfgoed slechts beperkt gebruik wordt gemaakt en dat wij niet weten welke wegen door RWS bewandeld worden. Terwijl RWS op haar website stelt dat ‘Een goede omgang met monumentale vuurtorens vraagt om kennis en expertise’.

Bovenstaande vindt zijn weerslag in het feit dat recentelijk door RWS een bericht gelanceerd werd over een geplande renovatie van de vuurtorens van respectievelijk Huisduinen (Lange Jaap), Scheveningen en Westkapelle, zonder dat wij als gesprekspartner daarover waren geïnformeerd. Deze situatie werd nog verergerd door de daaropvolgende mededeling dat de geplande renovatie van de ‘Lange Jaap’, plotseling herroepen werd als foutief en voorbarig, omdat daarvoor nog een complex besluitvormingsproces zou moeten plaatsvinden. Verder hebben wij terloops moeten vernemen dat de monumentale vuurtoren van Stavoren door Rijkswaterstaat ineens afgestoten blijkt te zijn. Dit alles staat een constructieve samenwerking, die ons inziens alleen maar zou moeten leiden tot een gedragen beleid rondom de monumentale vuurtorens, in de weg.

Wij maken ons ernstige zorgen over de wijze waarop RWS zich opstelt en met ons communiceert ten opzichte van visie en beheer van de monumenten onder haar beheer en dan niet alleen het onderhoud, maar ook het behoud van historische monumenten met erfgoedfunctie voor komende generaties. Het vertrouwen in de kwaliteit van een visie op de monumentale vuurtorens staat door het handelen van RWS voor ons ernstig onder druk, terwijl met het betrekken van de NVV relevante kennis binnen handbereik is. Wij hopen dat de informatie op de website (in geval van Scheveningen en Westkapelle) die spreekt van: “We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van vuurtoren Scheveningen / Westkapelle behouden” ook van toepassing is op alle andere monumentale vuurtorens in Nederland.

Tot slot gaan wij ervan uit dat RWS ten aanzien van de te ontwikkelen ‘visie op vuurtorens’ handelt in de geest van een ‘open overheid’ zoals men van rijkswege nastreeft en ons zoveel mogelijk meeneemt in de totstandkoming hiervan. Uiteraard blijven wij vanuit onze doelstellingen met onze expertise beschikbaar voor overleg en advies.

Hoogachtend,

Ir. J.P. Bol,
Voorzitter Nederlandse Vuurtoren Vereniging