Bestuurlui winter 2022

Onze bijeenkomst op Ameland, met de mogelijkheid van een vuurtorenbezoek, was met de aanwezigheid van ca. 50 leden weer een succes. Elders in deze Vuurboet wordt een uitgebreide impressie gegeven van deze ledenbijeenkomst. In aanvulling daarop meldt ik nog twee onderwerpen die we hebben besproken:

  • De beperkte opkomst bij de regionale bijeenkomsten is aan de orde geweest, maar er wordt vooralsnog geen reden gezien om ermee te stoppen. Er is nog steeds waardering voor de mogelijkheid tot ontmoeting. Echter, de regiobijeenkomst in IJmuiden op 12 november jl. werd door slechts 14 personen bezocht. We zullen ons hierover moeten beraden.
  • Tijdens de ALV 2023 zal het bestuur voorstellen doen voor aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot contributie en incassobetaling. Ook de toezending van ledenlijsten moet ten gevolge van de AGV anders opgelost worden. De ledenlijst zal nu beschikbaar gemaakt worden binnen het ledengedeelte van de website. Leden die daar niet vermeld willen worden kunnen dat aangeven.

Naar aanleiding van onze brief aan de gemeente Veere over de signalen van gebrek aan onderhoud en achteruitgang van de lichten in Zoutelande en Dishoek (zie de rubriek Erfgoedcommissie in deze Vuurboet), heb ik een interview gehad met Omroep Zeeland om het belang van het toekennen van de monumentenstatus te benadrukken. Op 11 november plaatste de omroep hierover een artikel op hun website. Dit is ook terug te vinden via onze eigen website, onder het tabblad Actueel / Sociale Media. Dit gedeelte van de website en onze Facebookpagina worden overigens regelmatig geactualiseerd door ons bestuurslid Sander van Oudenaaren.

Half november heb ik een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over hun aanpak om te komen tot een ‘Beleidsplan Vuurtorens’. Ervan uitgaande dat op termijn steeds meer vuurtorenlichten gedoofd zullen worden, heb ik aangegeven dat dit op te stellen document onder meer moet gaan over:

  • Een richtlijn/protocol onder welke voorwaarden er toe-stemming gegeven kan worden voor een facultatief licht.
  • Het bieden van een eenduidige aanpak als vuurtorens door het Rijksvastgoedbedrijf worden afgestoten naar gemeenten of de markt.
  • De verantwoordelijkheid van RWS voor de zorg voor zowel onroerend als roerend nautisch erfgoed.

Verder hebben wij bij RWS als wensen en ideeën naar voren gebracht:

  • De NVV wil graag meepraten over het beleid ten aanzien van vuurtorens.
  • De vereniging is bereid mee te denken over goede uitgangspunten voor het beleid en mee te lezen met conceptversies.
  • De vereniging zou graag zien dat er een centraal punt wordt ingericht waar documentatie en verzamelingen roerend erfgoed met betrekking tot vuurtorens bijeen gebracht kunnen worden. De vereniging wil actief aan het beheer van deze centrale collectie bijdragen door de inzet van vrijwilligers.

De aanmelding om ‘Vuurtorenlicht’ opgenomen te krijgen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed is definitief gemaakt. We wachten op formele goedkeuring. Het is een mooie ondersteuning voor ons pleidooi om te komen tot een acceptabel model voor het instellen van ‘Facultatieve lichten’.

Ik hoop dat in de komende winter, ondanks het feit dat de thermostaat een graadje lager staat, u toch warmte mag ontvangen van familie en vrienden en wens u daarbij allemaal mooie Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

NB: Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger voor hulp bij het onderhoud van onze website.

Johan Bol, voorzitter